Adatkezelési tájékoztató

Ön a Kutyával az Emberért Alapítvány (KEA) hírlevél-feliratkoztató és kapcsolattartási kampányának adatkezelési tájékoztatóját olvassa.

Ennek keretében Ön feliratkozhat a „Kutyaszemmel online hírlevélre.

és/vagy

szervezetünk támogatása érdekében a „Támogatom a KEA-t!” kapcsolattartási adatbázis alapján célzott üzeneteket fogadhat tőlünk emailen és/vagy a közösségi médiában.

Ez a kampány a Cofidis Kutyaszemmel program támogatásával valósulhat meg. A Cofidis Kutyaszemmel program célja, hogy kölcsönösen javítsa a kutya és ember kapcsolatát, együttélését. A program azért jött létre, hogy támogassa az ELTE Etológia Tanszék kutatásait és a Kutyával az Emberért Alapítvány munkatársaival együtt fejlessze a kutyagazdák tudatosságát. Emellett célja, hogy javítsa a négylábúak és az ember együttélését, kapcsolatát, valamint támogassa a Kutyával az Emberért Alapítvány segítő- és terápiás kutyákkal kapcsolatos tevékenységét. A Cofidis Magyarországi Fióktelepe a program támogatása során a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelések tekintetében adatkezelőként nem jár el, így különösen az adatkezelés céljainak meghatározásában nem vesz részt, a Kutyával az Emberért Alapítvány részére hírlevélre való feliratkozás vagy kapcsolattartás céljából megadott személyes adatokat nem kezeli.

 Adatkezelési tájékoztató

(1) Adatkezelő

Név: Kutyával az Emberért Alapítvány
Cím: 2040 Budaörs, Kovács u. 19.
Adószám: 18673663-1-13
Kapcsolat: info@kea-net.hu
Honlap: https://www.kea-net.hu

 

(2) Néhány hasznos fogalom a tájékoztató jobb megértéséhez

 A „Személyes adat” olyan információ, amelynek alapján közvetlenül vagy közvetve beazonosíthatóvá válhatunk (pl.: név, lakcím, születési hely és idő, GPS koordináták, felhasználónév stb.). Személyes adat továbbá a valakire egyénileg, azaz speciálisan jellemző információ (pl.: fogyasztási szokások, vallási meggyőződés stb.).

Az „Adatkezelés” az alkalmazott papír-alapú, vagy informatikai eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összességét jelenti.

Az „Adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, (illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet), aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogszabályában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajthatja. Jelen esetben a Kutyával az Emberért Alapítvány az ön Adatkezelője.

„Adatfeldolgozó” az, akit az Adatkezelő a személyes adatokra vonatkozó kötelezettségei hatékony módon történő teljesítése érdekében, valamint az egyes adatkezelések során meghatározott célból igénybe vesz. Lásd e tájékoztató (4) pontjában jelzett adatfeldolgozót.

Az „Érintett” bármely meghatározott, személyes adatai alapján azonosított vagy közvetve azonosítható személy, mint pl. a honlap látogatója, adományozó, egy kirándulás résztvevője stb.

A „Hozzájárulás” az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az érintett félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

(3) Az Adatkezelés célja, kezelt adatok köre és jogalapja

A közérthetőség érdekében az alábbi táblázatban foglaltuk össze azt, hogy milyen adatkezeléseket végzünk a kampányunk során a honlapon és a közösségi médiafelületeken, illetve mindezt milyen jogalapon és meddig.

adatkezelési cél kezelt adatok köre jogalap adatkezelés időtartama
A „Kutyaszemmel” online hírlevélre való feliratkozás az Adatkezelő jövőbeli programjairól, rendezvényeiről való tájékozódás, egyéb eseményekről való tájékoztatás, a szervezet szakmai tevékenységének bemutatása céljából. név, email cím, a hírlevélre feliratkozás dátuma A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintetti hozzájárulás legkésőbb a hírlevélről történő leiratkozást követő 72 óra (informatikai törlés), vagy 3 év inaktivitás után automatikusan
„Támogatom a KEA-t!” emailen keresztül bekapcsolódhat szervezetünk támogatásába közvetlen üzletszerzési célú (DM) üzenetek fogadásával név, email cím, feliratkozás dátuma A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintetti hozzájárulás legkésőbb az emailes DM üzenetekről történő leiratkozást követő 72 óra (informatikai törlés) vagy 3 év inaktivitás után automatikusan
„Támogatom a KEA-t!”, elnevezésű, közösségi médiában célzott (ún. targetált), adatbázis alapú üzeneteinken keresztül bekapcsolódhat szervezetünk támogatásába közvetlen üzletszerzési célú (DM) üzenetek fogadásával név, email cím, feliratkozás dátuma, közösségi médiaplatform neve (pl. Facebook) A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintetti hozzájárulás legkésőbb az online közösségi médiában (Meta mint Facebook és Instagram, illetve Google) DM üzenetekről történő leiratkozást követő 72 óra (informatikai törlés) vagy 3 év inaktivitás után automatikusan

 

(4) Adatfeldolgozó(k)

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelési műveletek során külső adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó elérhetősége az alábbiakban olvasható:

Adatfeldolgozó elérhetősége Adatkezelési tájékoztató
Comlab Kommunikációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 19. 3. em. 18., cégjegyzékszám: 01-09-710455 https://comlab.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes adatokat. Automatizált, azaz emberi beavatkozás nélküli ld. Mesterséges Intelligencia (AI) és algoritmusok igénybevételével történő adatfeldolgozást nem végzünk, illetve ezek alapján személyes profilokat sem hozunk létre.

(5) Az adatbiztonsági intézkedésekről

Az Adatkezelő mindennapi működése során az ISO/IEC/MSZ 27001 informatikai biztonsági szabványkövetelményekben foglaltak alapján jár el, azaz az adatkezelések során élőerős, logikai és adminisztrációs védelmi vonalakat alkalmaz. Ennek keretében többek között az Adatkezelő és az igénybe vett adatfeldolgozó(k) munkatársai (munkavállalók, önkéntesek) csak munkakörükben eljárva és titoktartási nyilatkozat hatálya alatt a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatokban foglaltaknak megfelelően járnak el és titkosított adatkezeléssel védik a kezelt személyes adatokat.

(6)  Az Önt megillető ún. érintetti jogokról

  • Az Adatkezelő által végzett adatkezelések kapcsán joga van a tájékoztatáshoz, amely magában foglalja azt a jogot, hogy személyes adataihoz hozzáférjen, vagy amennyiben az önre vonatkozó személyes adatok tévesen jelentek meg, azok helyesbítését kérje.
  • Amennyiben már nem szeretné, hogy az önre vonatkozó adatokat kezeljük, azok törléséhez való jogát (másnéven az elfeledtetéshez való jog) is gyakorolhatja. Itt fontos megjegyezni, hogy az Adatkezelő nem törölhet olyan adatokat, amelyek kezelésére jogszabály kötelezi, vagy harmadik személy jogainak érvényesítéséhez szükséges.
  • Amennyiben szükséges, kérheti az adatkezelés korlátozását is, illetve amennyiben más szolgáltatóhoz szeretné az Adatkezelő által kezelt adatait továbbítani, azok továbbítását kérhet (ld. adathordozhatósághoz való jog).
  • Amennyiben úgy ítéli meg, hogy adatait jogalap nélkül kezeljük, vagy azokat a hozzájárulásától eltérően kezeljük, ez ellen tiltakozhat.
  • Joga van a panasztételhez és a bírósági jogorvoslathoz, mellyel kapcsolatos útmutató ennek a tájékoztatónak a (7) bekezdésében olvasható.

Az érintetti jogainak gyakorlásával kapcsolatos megkeresését az e tájékoztató (1) pontjában megjelölt értesítési címünkre küldheti meg.  Megkeresését egy hónapon belül kivizsgáljuk és megválaszoljuk.

A személyes adatainak megadása a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt szolgáltatások nyújtása érdekében történik. Ezen adatokat Ön nem köteles megadni, azonban az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár az Ön számára, hogy nem értesülhet első kézből tevékenységünkről és ehhez kapcsolódóan célzott támogatásban is nehezebben tud bennünket részesíteni.

(7) Jogorvoslati lehetőségek

 Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal az (1) pontban meghatározott elérhetőségünkön keresztül!

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (röv. NAIH) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A hatóság elérhetősége a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Faxszám: +36 (1) 391-1410

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

A honlap URL-je: http://www.naih.hu

Az információs önrendelkezés (érintetti) jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. Az ön számára illetékes bíróságról ITT találhat közérdekű tájékoztatást.

(8) Zárszó

Köszönjük megtisztelő figyelmét!

Ez a tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679-es Rendeletének (továbbiakban: „GDPR”) 12-21. cikkeiben foglalt követelményeknek megfelelően készült.

Érvényes: módosításig, illetve visszavonásig.

Kelt: 2022. december 1.